Welkom bij  Happy Gundog Training

Happy Gundog Training is officieel van start gegaan op 1-1-2015.

In principe kunnen alle apporterende jachthonden deelnemen aan de trainingen als zij voldoen aan de volgende eisen:

- De hond is in bezit van een officiele FCI stamboom

- De hond heeft een aantoonbare werkafstamming, d.w.z. dat beide ouders in het veld gepresteerd moeten hebben.

- De hond is stil op post

- De hond is niet agressief naar mensen of dieren

- De hond is niet hard in de bek.

- De hond is in het bezit van tenminste 2 SJP B diploma's met minimaal 74 punten

Wij verwachten van de voorjager dat deze

- voldoende vrije tijd heeft om ook naast de wekelijkse training met de hond  te trainen.

- actief deelneemt aan de praktijkjacht of aan apporteerwedstrijden.

Er wordt op verschillende niveau's getraind in kleine groepen (maximaal 5 cursisten) en op verschillende locaties.

Ik maak o.a. gebruik van de meest moderne trainingstoestellen zoals Zinger Winger, Uplander, Bumperboy, Patriot en Air and Go

Op deze website kunt U alles lezen over de trainingen en de locaties waar getraind wordt.

Mocht U nog vragen hebben, neem dan contact op (bij voorkeur per email): jpj.walhout@gmail.com

Hans Walhout

 

 

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

Happy Gundog Training, gevestigd aan de Burgemeester Aartslaan 21 in Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Happy Gundog Training verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ookouders aan om betrokkente zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jpj.walhout@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Happy Gundog Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  •  Happy Gundog Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze facturering.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Happy Gundog Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor prsonen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Gundog Training) tussen zit.

Happy Gundog Training gebruikt de volgende computerprogramma's:

  • Microsoft Word voor het maken van de facturen
  • Banana boekhoudprogramma

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Gundog Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Naam, Adres, Woonplaats (facturen) - 7 jaar, dit is verplicht door de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Happy Gundog Training verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Belastingdienst).
 
Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Happy Gundog Training maakt geen gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Gundog Training (behoudens wettelijke verplichtingen die ons opgelegd worden) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jpj.walhout@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie je pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.
Happy Gundog Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Happy Gundog Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van Misbruik, neem dan contact op met ons via jpj.walhout@gmail.com.
 

 

 Contact

Happy Gundog Training

Burgemeester Aartslaan 21
5571TR
Bergeijk

06.15836866